our gallery

our gallery

แกลลอรี่ กิจกรรม Team Building และ กิจกรรม outing

ให้ STONE ACTIVITY เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กรของคุณ

กิจกรรม Team Building, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม

Baanpu Future Leader 2024

Baanpu Future Leader 2024

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรม Team Building, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม

AOT Airport Operations

AOT

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรม Team Building, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม

Head Postmaster

Head Postmaster

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรม Team Building, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม

Greenyellow Outing 2024

Greenyellow Outing 2024

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

In House Training, Team Building Bangkok

SRTET

SRTET

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

In House Training, Team Building Bangkok

บสย Team Building 2024

บสย Team Building 2024

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

In House Training, Team Building Bangkok

KTB ONETEAM 2024

KTB ONETEAM 2024

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม, กิจกรรม Team Building

SOMBOON 2024

SOMBOON 2024

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม, อบรมภายในองค์กร

SCBAM Team Building

SCBAM Team Building

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม, อบรมภายในองค์กร

FB One Team One Goal

FB One Team One Goal

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม, อบรมภายในองค์กร

AOT Coordination Efficiency

AOT Coordination Efficiency

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม, อบรมภายในองค์กร

Kubota TRM

Kubota TRM

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Team Building Bangkok, หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

HAFELE Admin Sales & Finance Team

HAFELE Admin Sales & Finance Team

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Team Building Bangkok, หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร, อบรมพนักงานใหม่

HAFELE Leading Team

HAFELE Leading Team

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Team Building Bangkok, หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร, อบรมพนักงานใหม่

AOT Goverrnment Network

AOT Goverrnment Network

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Team Building Bangkok, หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร, อบรมพนักงานใหม่

K Bank Leasing Teamwork

K Bank Leasing Team work

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Team Building Bangkok, หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

Cobra New Wave Management

Cobra New Wave Management

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Team Building Bangkok, หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

ไปรษณีย์ไทย Teamwork

ไปรษณีย์ไทย Teamwork

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Team Building Bangkok, หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

AOT Team Building

AOT Team Building

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Team Building Bangkok, หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

KTB Team Buliding

KTB Team Buliding

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

หลักสูตรอบรมพนักงาน, กิจกรรม Team Building

EXXON Team Building

EXXON Team Building

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

หลักสูตรอบรมพนักงาน, กิจกรรม Team Building

KBTG Team Retreat

KBTG Team Retreat

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Team Building Bangkok, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม

HAFELE Team Building

HAFELE Team Building

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Team Building Bangkok, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม

Enfourtech Hand in Hand

Enfourtech Hand in Hand

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร, กิจกรรม Team Building

คปภ Team Building

คปภ Team Building

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร, กิจกรรม Team Building

Pepsico & CI Team  Building

Pepsico & CI Team Building

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร, กิจกรรม Team Building

TEDA Group Team Building

TEDA Group Team Building

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร, กิจกรรม Team Building

KTB Call Center

KTB Call Center

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม, In House Training

Kbank ฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ

Kbank ฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม, In House Training

Pepsico Team Building

Pepsico Team Building

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม, In House Training

Nanyang NYTG Team Building

Nanyang NYTG Team Building

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม, In House Training

Kbank Power of TF

Kbank Power of TF

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Team Building Bangkok, In House Training

Dumex Marketing

Dumex Marketing

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Team Building Bangkok, In House Training

Siam Furukawa Team Building

Siam Furukawa Team Building

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Team Building Bangkok, In House Training

COBRA New Wave Management

COBRA New Wave Management

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Team Building Bangkok, In House Training

UBE Smart Goal Smart People

UBE Smart Goal Smart People

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม, หลักสูตรอบรมพนักงาน

ITALTHAI Team Building

ITALTHAI Team Building

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม, หลักสูตรอบรมพนักงาน

Bavchain Grow Together

Bavchain Grow Together

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

อบรมพนักงานใหม่, กิจกรรม Team Building

AOT Coordination Network for Efficiency

AOT Coordination Network for Efficiency

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

อบรมพนักงานใหม่, กิจกรรม Team Building

JDE Outing & CSR

JDE Outing & CSR

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

In House Training, กิจกรรม outing

SEC Relationship

SEC Relationship

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

In House Training, กิจกรรม outing

Sangfa Team Building

Sangfa Team Building

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

In House Training, กิจกรรม outing

IRDP Team to Success

IRDP Team to Success

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Cargill Amazing Race BKK

Cargill Amazing Race BKK

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

ECU Line Amazing Race BKK

ECU Line Amazing Race BKK

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Rentokil Car Rally & Sportday

Rentokil Car Rally & Sportday

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

TSC Management Trip

TSC Management Trip

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

KBTG Team Retreat

KBTG Team Retreat

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Enfourtech Hand in Hand

Enfourtech Hand in Hand

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Friesland Family Rally & Sport Day

Friesland Family Rally & Sport Day

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

KTB Call Center

KTB Call Center

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Kbank ฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ

Kbank ฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Kbank Power of TF

Kbank Power of TF

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Samsung CE Rally

Samsung CE Rally

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Bavchain Grow Together

Bavchain Grow Together

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

AOT Coordination Network for Efficiency

AOT Coordination Network for Efficiency

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

JDE Outing & CSR

JDE Outing & CSR

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

SEC Relationship

SEC Relationship

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

Sangfa Team Building

Sangfa Team Building

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

IRDP Team to Success

IRDP Team to Success

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก